Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Δ΄ Κύκλος Ομιλιών: Το Βυζάντιο και η ανατολική Κεντρική Ευρώπη: Νέα κέντρα στην περιφέρεια του Βυζαντινού Κόσμου

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Δ΄ Κύκλος Ομιλιών: Το Βυζάντιο και η ανατολική Κεντρική Ευρώπη: Νέα κέντρα στην περιφέρεια του Βυζαντινού Κόσμου

03 Μαρ
1994
Views

Μετά τις σημαντικές δημογραφικές και πολιτισμικές μεταβολές κατά τη μετανάστευση των λαών, η ανατολική Κεντρική Ευρώπη αναδείχθηκε στους Μέσους Χρόνους ως χώρος ανάπτυξης νέων περιφερειακών κέντρων. Η ηγεμονία της Μεγάλης Μοραβίας, το ουγγρικό βασίλειο των Αρπαδιδών, το τσεχικό των Πρεμυσλιδών και το πολωνικό των Πιάστ υπήρξαν τα σημαντικότερα από αυτά με τα οποία η Κωνσταντινούπολη ανέπτυξε πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Δ΄ Κύκλος Ομιλιών: Το Βυζάντιο και η ανατολική Κεντρική Ευρώπη: Νέα κέντρα στην περιφέρεια του Βυζαντινού Κόσμου