Η δράση “Advanced Grant” από την πλευρά των υποβαλλόντων