Η δράση “Proof of Concept” από την πλευρά των υποβαλλόντων