Η ελληνική έρευνα στις ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ, βιβλιομετρικά στοιχεία για την έρευνα σε ΤΠΕ & στατιστικά στοιχεία για την έρευνα των επιχειρήσεων