Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

29 Σεπ
1001
Views

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την έρευνα αιχμής, αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Υπολογίζεται ότι οι νέοι αποδέκτες επιχορήγησης από το ERC θα ανέλθουν περίπου στους 7.000, και θα χρηματοδοτηθούν επίσης 42.000 διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές ως μέλη επιστημονικών ομάδων. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», όπου εντάσσεται και το πρόγραμμα ERC, με στόχο την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής συμμετοχής των ελληνικών φορέων. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιο- ποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν:
– Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
– Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης
– Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων
– Εξεύρεση συνεργατών για συγκρότηση κοινοπραξιών και υποβολή προτάσεων
– Καταγραφή εθνικής συμμετοχής
– Έκδοση στατιστικών στοιχείων & δεικτών απόδοσης.

Φωτογραφίες

Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

0 Comments

Leave a Reply