Συνέντευξη με τον Aλέξανδρο Στρογγυλό, pro-ACTINA S.A. στο πλαίσιο της ημερίδας για την Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία” στο Πρόγραμμα “Oρίζοντας 2020″ για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ που πραγματοποίηθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στις 3 Νοεμβρίου 2015, στο Εθνικό ΊΔρυμα Ερευνών.

Read more
Σελίδα 1 από 11