Το Προγράμμα Ορίζοντας 2020 και οι πρώτες προκηρύξεις του ERC για το 2014 (ERC-2014-StG; ERC-2014-CoG; ERC-2014-AdG; ERC-2014-PoC)