Βυζαντινά νομίσματα στον ανατολικό κεντροευρωπαϊκό χώρο, 6ος–9ος αιώνας